Què puc exigir al venedor d'un habitatge com a comprador?

A Catalunya, la Llei del Dret a l'Habitatge la regula, exactament en l'article 65 "Documentació que cal lliurar als adquirents". Per a tots els casos: normes comunitàries, certificat d'habitabilitat, ITE (en casos concrets), simple nota actualitzada del Registre, CEE i documentació necessària per a la contractació de subministraments, etc. A més, en obra nova: plànols i memòria de qualitats.